A TEAPOT, CHINA, QING DYNASTY, QIANLONG PERIOD, CIRCA 1745