A TEAPOT, CHINA, QING DYNASTY, YONGZHENG PERIOD, 1678-1735