A PLATE, CHINA, QING DYANSTY, QIANLONG PERIOD, CIRCA 1745